Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Zsoli Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Be­téti Társaság (Székhely: 2365 Inárcs, Gagarin u. 26.; Cégjegyzékszám: 13-06-048110; Adószám: 20232964-2-13) által az ofszetnyomda.hu, konyvnyomda.hu, ofszet.hu, szorolapgyar.hu internetes oldalakon és aloldalain alkalmazott adat­védelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Zsoli Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhely: 2365 Inárcs, Gagarin u. 26.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-64719/2013.
Telefonszám: 06-1/6333332; Fax: 06-1/6333324
Email cím: nyomda@ofszetnyomda.hu

3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 Az ajánlatkérés, megrendelés, kapcsolatfelvétel és felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

 • Név
 • Telefonszám
 • Email cím

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelent­kező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cse­lekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3 A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkén­tes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerző­désből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, va­lamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adato­kat.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok keze­lésének célja a honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban árajánlatok, hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználók­nak, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása, elküldése.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő ki­adása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai vagy futárszolgálati úton történő szállításkor, postázási cím átadása a kiszállító cégnek; vagy a kivitelezés során igénybe vett alvállalkozóknak a kivitelezés teljesítéséhez szük­séges mértékig.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció és az internetes oldalak szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszűnteté­séig, illetve a felhasználó hozzájárulásáig tart.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) megha­tározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 Az ofszetnyomda.hu, konyvnyomda.hu, ofszet.hu, szorolapgyar.hu internetes oldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

 • MikroVPS Kft.; 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A – tárhelyszolgáltató
 • SalesAutopilot Kft., 1089 Budapest, Golgota u. 3. – MailMaster / Salesautopilot szoftver: ajánlatok, utánköveté­sek, hírlevelek küldése, megrendelések kezelése, CRM
 • Octonull Kft.; 1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11. – Billingo online számlázó szoftver
 • Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt., 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E – online számlázó szoftver

6.2 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvény­ben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3 Az ofszetnyomda.hu, konyvnyomda.hu, ofszet.hu, szorolapgyar.hu internetes oldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

 • MikroVPS Kft.; 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A – tárhely
 • SalesAutopilot Kft., 1089 Budapest, Golgota u. 3. – MailMaster / Salesautopilot: ajánlatok, utánköveté­sek, hírlevelek küldése, megrendelések kezelése, CRM, számlázás
 • Octonull Kft.; 1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11. – Billingo online számlázó szoftver
 • Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt., 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E – online számlázó szoftver

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és mi­lyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogsza­bályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szük­séges időtartamig megőrzi.

7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gya­korolhatja:

Levelezési cím: 2365 Inárcs, Gagarin u. 26.
Email: nyomda@ofszetnyomda.hu

7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesíthe­ti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Buda­pest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolat­ban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevél­ről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonsá­gáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, il­letve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy meg­akadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatá­sát.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájé­koztatást közzéteszi az ofszetnyomda.hu, konyvnyomda.hu, ofszet.hu, szorolapgyar.hu weboldalakon. A módosítás hatályba lépését követő­en a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosí­tott nyilatkozatban foglaltakat.

Nyomdai ajánlatkérés a legegyszerűbben, leggyorsabban.

Kényelmesen és gyorsan.

Csak a legszükségesebb paraméterek bekérésével.

Kérje a személyes kuponját!